ANAHTAR TESLİMİ TAŞERON SÖZLEŞMESİ

 GENEL ŞARTLAR

Madde I.                  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşmede ……………………………….. “TAŞERON” ………………………………………………. A.Ş. “İŞVEREN” olarak tanımlanmıştır.

Madde II.               SÖZLEŞMEDE TEMSİL VE İMZA YETKİSİ

İş bu sözleşmede “İŞVEREN’’ …………………………… tarafından, “TAŞERON”  ………………….. tarafından temsil edilecek ve sözleşme bunlar arasında imza edilecektir.

Madde III.             SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu Bina Etrafında yaptırılan fore kazık ve ankrajların tamamının kırılarak çıkartılması, çıkan molozların atılması, fore kazıkların yerine perde beton yapılması ve garaj rampasının yapılması gereken diğer işlerin yapılması işidir.

Madde IV.             SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İŞVEREN’İ ve TAŞERON’U bağlar.

Dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

  • Belediye ve idarece onaylı tüm projeler
  • Teknik şartnameler

TAŞERON ayrıca işin yapımı sırasında İŞVEREN’in uymakla yükümlü olduğu yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme teknik ve idari şartnameler ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

Madde V.               YAPILACAK İŞİN BEDELİ

TAŞERON tarafından yapılacak işin bedeli 200.000,00 TL + KDV dir.

TAŞERON işyerini görüp inceleyerek işi almıştır. İşyerindeki her türlü çalışma ve nakliye zorlukları fiyatların saptanmasında göz önünde bulundurulmuş olduğundan TAŞERON bundan dolayı hiçbir ek ödeme isteminde bulunmayacaktır.

Sözleşme fiyatı kesin ve değişmez olup, malzeme ve işçilik fiyatlarının artması vergi ve sigorta prim basamaklarının yükselmesi ve diğer nedenlerle bu fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağını TAŞERON peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde VI.             İŞİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ

TAŞERON İş bu sözleşmede belirtilen işleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayıp 90 gün bitirip teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Tayin olunan bu süre kesin olup, herhangi bir ek süre verilmesi mümkün değildir.

Sözleşmede saptanmış bulunan bu kesin süre içinde taahhüt edilen işler ifa edilmediği takdirde beher gün için 1.000,00.-TL ceza TAŞERON’un alacağından kesilecektir. İŞVEREN işin süresi içinde bitirememesinden dolayı işe devam ettirmekte veya herhangi bir ihbara gerek görmeden sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.

Madde VII.           İŞİN YAPILMASI

TAŞERON Tüm imalatı, montaj ve diğer işleri, onaylı projelerine Bayındırlık Bakanlığı şartnamelerine, Türk Standartları Enstitüsü normlarına, Sözleşmedeki dosyasındaki şartlara, Kontrol teşkilatı ile İŞVEREN’in talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Madde VIII.         YASAL SORUMLULUK

TAŞERON işlerinde İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almakla ve yasaların kendisine yüklediği tüm vecibeleri istisnasız yerine getirmekle yükümlüdür. İŞVEREN’in bu konularda hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığı TAŞERON tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

TAŞERON kendi hatası veya çalıştırdığı kişilerin hatasından meydana gelecek iş kazalarında çalıştırdığı kişiler ile üçüncü şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olup, tazminle yükümlüdür. İŞVEREN’in bu hususlardan dolayı maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan ve yükümlülüklerin tümü TAŞERON’un hak edişlerinden ve yetmediği takdirde teminatından derhal kesilecektir.

Madde IX.             MASRAF, VERGİ, RESİMLER VE SİGORTA PİRİMLERİ

Bu sözleşmenin yapılması ile ilgili bilumum masraflar TAŞERON’A aittir. Bundan başka sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden meydan gelebilecek bütün işlemler dolayısıyla gerek şahsına gerekse ilgili personeline ait bilumum vergi, resim ve sigorta primleri ile bunlarla ilgili vecibe ve yükümlülükleri TAŞERON’A aittir. Ekli işyeri bildirgesi ve numarası dikkate alınacaktır.

Madde X.               SÖZLEŞMENİN, ALACAK VE BORÇLARIN DEVRİ

TAŞERON bu sözleşmede yapmayı taahhüt ettiği işleri ve bu işler dolayısıyla kazanmış olduğu hak ve vecibeleri İŞVEREN in yazılı onayı olmadıkça üçüncü şahıslara kısmen ve tamamen devir ve temlik edemez. İŞVEREN dilerse idarede oluşacak hak edişlerini temlik etmek suretiyle ödemelerini yapabilecektir.

Madde XI.             SİGORTALI ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI

TAŞERON yapmayı taahhüt etmiş olduğu işlerde kendi sigortalı elemanlarını kullanacaktır. Çalışan elemanları firmasının tabi olduğu muhasebe kayıtlarında göstererek sigorta bordrolarını tam ve noksansız olarak tanzim edecek vergi ve sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemiş olacaktır. İşin sonunda İŞVEREN’e vereceği faturaya sigorta sicil numarasını mutlaka yazacaktır.

TAŞERON işyerinde çalıştıracağı işçi ve personelin iş kanunu ile İŞVEREN firmanın belirleyecek olduğu mevcut hükümlere göre çalıştıracaktır. TAŞERON istihdam etmek istediği kişileri şantiye şefine ve muhasebecisine bildirdikten sonra çalıştıracağını kabul eder. TAŞERON çalıştıracak olduğu işçi ve personelin sağlık raporlarını, sabıka kayıtlarını müteahhide teslim edecektir. TAŞERON çalıştıracak olduğu işçi ve personelin her türlü hal ve hareketlerinden iş güvenliğinden mesul şirketin rücu hakkını peşinen kabul eder. Şirketin gerek gördüğü ve istediği anda çalıştıracağı işçi ve personelinin değişimine puantajlarını tutmaya ve her türlü ödemeleri kendi işçi ve personeli ile birlikte ödemeye rücu ettirmek kaydıyla yetkilidir.

Madde XII.           SİGORTA NUMARASI VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞLEMLERİ

İşverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sigorta işyeri numarası ve iş güvenliği iş yeri numarasından, TAŞERON İŞVEREN firmanın ilgili sigorta müdürlüğünde tescilli işyeri sicil numarası adı altında taşeronluk sahifesi açtıracak olup: düzenli süresi içerisinde sigortalı işe giriş bildirgeleri, aylık ücret bordrolarını aylık sigorta prim bildirgelerini, dönem bordrolarını, Çalışma Bakanlığı EK1-EK2 bildirimlerini ilgili müdürlüklere verecek olup, ödemelerini süresi içerisinde yapacaktır. Ayrıca bordrolu personel ve işçilerden tevkif edilecek olan G stopaj kesintilerini ilgili vergi dairesine süresi içerisinde bildirimde bulunacak olup, ödemeler zamanında yapılacaktır. TAŞERON düzenleyeceği ve bildirimde bulunduğu yukarıdaki belge ve bildirgelerle beraber tahakkuk fişi ve ödeme makbuz fotokopilerini dosya halinde İŞVEREN firmaya ibraz edecektir. TAŞERON istihdam ettiği işçi ve personel maaşlarından işten ayrılan işçi ve personelin her türlü kanuni haklarından ve ibralarının temininden sorumludur. TAŞERON işçi ve personel maaşlarını süresi içerisinde ödeyecek olup, tediyatlarından İŞVEREN firmayı haberdar edecektir.

TAŞERON hizmet akdinden doğan bütün borçlarından ve vergi mükellefiyetinden şahsi sorumluluğu olup, şirketin bu yüzden yapacağı ödemelerden dolayı rücu hakkını kabul ve taahhüt eder.

Madde XIII.         SİGORTA ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİMİ

İşveren, TAŞERONUN yapacağı imalatın kendi işyerinde veya başka bir yerde yaptırması Sosyal Sigortalar Kurumu alt TAŞERON numarası almamasını kabul etmez. TAŞERON firma SGK’nın ilgili tebliği gereğince yapmış olduğu imalatların nevine göre işçilik bildiriminde bulunacaktır. Bildirmiş olduğu işçilik nispetinin yetersizliği halinde doğabilecek olan her türlü sorumluluğu süresinde ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde şirketin rücu hakkını kabul eder.

Madde XIV.        TAŞERONUN İŞ BAŞINDA BULUNMASI

TAŞERON, sözleşme devam süresince bizzat iş başında bulunmaya veyahut işleri hiçbir vesile ile geciktirmeyecek veya durdurmayacak surette kendisinin yerini tutacak ve şirket tarafından kabul edilecek salahiyetle bir vekil bulundurmaya mecburdur. TAŞERON ve vekili her talep vukuunda iş üzerindeki tetkikler esnasında şirket mensuplarına refakat etmek mecburiyetindedir.

Madde XV.           FİYAT FARKI

Söz konusu işle ilgili fiyat farkı kesinlikle verilmeyecektir. Ancak Sözleşmede yer almayan ilave işlerin verilmesi durumunda ek sözleşme yapılacaktır.

Madde XVI.        KALİFİYE ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI

“TAŞERON” yapmayı taahhüt etmiş olduğu işi, işin gerektiği miktarda ve “İŞVEREN”in uygun göreceği nitelikteki eleman, usta, yardımcı eleman, işçi ve diğer elemanları kullanarak yapacaktır. “İŞVEREN” ve kontrollükçe çalışması idari ve teknik açıdan sakıncalı ve yetersiz görülen elemanlar derhal işten çıkartılacaktır. Bu hususa riayet edilmediği takdirde “TAŞERON” a yapılacak yazılı tebligatta verilen süre sonunda “İŞVEREN” sözleşmeyi fesh ederek “TAŞERON”un vermiş olduğu teminatın tümünü irat olarak kaydetmekte serbesttir.

Madde XVII.      İŞİN KONTROLU

İşin süresince “İŞVEREN” kendi yetkili elemanlarınca “TAŞERON” un yapmış olduğu işleri sürekli kontrol etmek hakkına sahiptir. Yapılan kontrol neticesinde yetkili kontrol elemanlarının şartnameye ve sözleşmeye aykırı bulduğu hususlar derhal düzeltilecektir. “İŞVEREN” in kontrollük yetkisi “TAŞERON” u işin sözleşmeye, teknik koşullara ve standartlara uygun imalat yapmak sorumluluğundan kurtarmaz. Bu kontrol hakkı İŞVEREN’e sorumluluk yüklemez.

Madde XVIII.    CEZAİ SORUMLULUK

İşbu sözleşmenin uygulanması esnasında oluşabilecek haksız fiillerin tüm cezai yükümlülükleri TAŞERON’un sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluklar özellikle iş kazası ve benzer şekilde üçüncü şahısların zarar gördüğü durumlarda T.C. Yargı organları tarafından yürütülecek tüm hukuki ve cezai soruşturma ve ceza davalarından ve sonuçlarından TAŞERON firma yetkilisi sorumludur. İşbu madde cezai sorumluluk devrini düzenlemek için konulmuş olup hukuki ve cezai sorumluluk TAŞERON’a devredilmiştir.

Madde XIX.         HAKEDİŞ VE ÖDEMELER

TAŞERON’a ödemeler aylık hak edişler halinde yapılacaktır. TAŞERON her ayın son haftası içinde işbu sözleşme maddelerine uygun olarak yapmış olduğu İŞVEREN’in hak edişine girmiş bulunan işlerin metrajını çıkartarak “İŞVEREN’ in yetkili elemanlarına imzalatıp ibraz edecektir. Buna göre hazırlanacak olan avanslar ve %10 teminat, kesintisi yapıldıktan sonra TAŞERON’a ödenecektir. TAŞERON yapmış olduğu işlere göre bizzat kendisi tarafından imza edilerek tanzim olunan bu hak edişlere hiçbir surette itiraz etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

TAŞERON’a ödeme yapılabilmesi için bir ay önceki işçi ücretlerini ve sigorta primlerinin ödendiğini gösterir imzalı bordro ve makbuzlar ibraz edilecektir. İbraz edilmediği takdirde TAŞERON’a o aya ait hakediş düzenlenmeyecektir.

TAŞERON her türlü hak ediş ve alacaklarını başkalarına temlik edemez.

Madde XX.           DİĞER HUSUSLAR

– TAŞERON tarafından şantiyede kullanılacak elektrik ve su ihtiyaçları İŞVEREN tarafından sağlanacaktır.

– Şantiyede çalışma ofisi ve teçhizat ambarı TAŞERON tarafından sağlanacaktır.

– Taşeron personeli ve işçilerin yemekleri TAŞERON tarafından sağlanacaktır.

– Taşeron personeli ve işçilerinin konaklama yerleri TAŞERON’CA sağlanacaktır.

– İşin yapımı için gerekli her türlü yardımcı malzemeler TAŞERON tarafından sağlanacaktır.

– Teçhizat montajları için gereken Kurtarıcı, Vinç, Mobil vinç v.s. (Şantiyede olmadığı takdirde) TAŞERON’ a aittir.

– Ekli şartname ve projeler TAŞERON SÖZLEŞME EKLERİDİR.

– TAŞERON İŞVEREN’İN yazılı izni olmadan konu edilen işi kısmen ya da tamamen başkasına devredemez. Sözleşmeden doğan alacaklarını diğer şahıslara temlik edemez.

– Cihaz kaideleri, karotla delik açma işlemleri TAŞERON’A aittir.

Madde XXI.         İŞYERİNİN TEMİZLENMESİ

İşin tamamlanmasından sonra ve son hak edişten önce TAŞERON işlerindeki fazla malzeme ile her türlü inşaat ve imalat kalıntılarını kaldırmak, yapmış olduğu sabit veya demontabl yapıları sökerek yerlerini temizlemekte yükümlüdür. TAŞERON bu işleri için hiçbir ek ücret talep edemeyeceği gibi bu işler İŞVEREN tarafından yapılacak veya yaptırılacak olursa masrafları %10 fazlası ile hakediş, alacak veya teminatlarından derhal kesilecektir.

Madde XXII.       SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK

TAŞERON işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı ve işi saptanan süre içinde bitirmediği takdirde İŞVEREN herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sözleşmeyi fesh ederek TAŞERON un hakediş ve teminatlarına el koyarak gelir kaydeder. Geriye kalan işleri TAŞERON adına ve hesabına yapabilir veya yaptırabilir. Yapılan bu işler sonunda İŞVEREN aleyhine bir fark doğarsa bu farkı TAŞERON ödemekle yükümlüdür. Gelir olarak kaydedilen teminatlar TAŞERON’un borcuna mahsup edilemez.

Madde XXIII.     İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek ihtilafların halli için Ankara mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Sözleşmenin imzasından sonra TAŞERON taahhüdünden vazgeçerse İŞVEREN protesto çekme ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshederek TAŞERON’UN teminatlarını irat kaydedecektir.

Özel şartlar başlıklı metin ve Birim fiyat listesi sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

İŞVEREN                                                                                        TAŞERON

 

 

İmza Tarihi

…./…/…….

Bir cevap bırakın