İnhisari Patent Kullanım Sözleşmesi

(…………………. Numaralı Patent )

 

1.       TARAFLAR

1.1.    PATENT SAHİBİ (Patent Başvurusu Devam Eden)

San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.2.    LİSANS ALAN

…………………………

2.       SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin ekinde bulunan patent başvurusunda gösterilen manuel ve otomatik görev yapabilen, kendini temizleyen …….. tasarımının PATENT SAHİBİ tarafından, anılan manuel ve/veya otomatik ……………. fikri mülkiyet hakkı kendisinde kalmak üzere, üretimi ve yurtiçi, yurtdışı satış haklarını LİSANS ALAN’a devretmesi ve devrin şartlarının belirlenmesidir.

3.       TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.    Patent Sahibinin Yükümlülükleri

 1. ………………… üretimi için gereken teknik dokümanı LİSANS ALAN’a verecektir.
 2. LİSANS ALAN dışında, hiçbir firmaya ………………… tasarımını ve/veya imalat ile satış hakkını vermeyecektir. Sözleşme süresi boyunca sadece LİSANS ALAN’ın patentli ürünlerin üretimi ve satışını yapabilmesi sağlanacaktır.
 • PATENT SAHİBİ, patentine yapılacak tecavüzleri önlemekle yükümlü olacaktır. LİSANS ALAN’ın sözleşme süresi içinde haklarının zarar görmemesi adına, gerekirse hukuki süreç için LİSANS ALAN’a yetki verecektir. Bu sürecin tüm masrafları LİSANS ALAN tarafından karşılanacaktır.
 1. LİSANS ALAN sözleşme süresi içinde patent haklarına yapılacak tecavüzlerden kaynaklı tazminat alacaklarının tamamını kendisi alacak, bu tutar üzerinden PATENT SAHİBİ’ne ödenmesi gereken patent hakları ödenecektir.
 2. PATENT SAHİBİ müşterilerden gelecek talep doğrultusunda; …………….. malzeme, anma ölçüsü, anma basıncı, vd. gibi çeşitleme ve geliştirme tasarımlarını yapacaktır.
 3. LİSANS ALAN’ın imalat ve satış personeline gerekli eğitimleri verecektir.
 • LİSANS ALAN’ın pazarlama ve satış faaliyetlerine destek verecektir.

3.2.    Lisans Alan’ın Yükümlülükleri

 1. Su filtresi konusunda, sadece PATENT SAHİBİ ile imzalanan sözleşme kapsamında bulunan ………………… üretecek ve/veya satacaktır.
 2. Bu hakkı, PATENT SAHİBİ’nin yazılı izni olmadıkça hiçbir şekilde bir başka şirket, kurum veya kuruluşa alt lisans olarak vermeyecektir. LİSANS ALAN’ın alt lisanslar vermesi mümkün değildir.
 • İmalat ve yurt içi ile yurt dışında satış için gerekecek her türlü izin, belge, vb. yi (TSE, UL, CE, vb.) temin ederek, masraf ve ücretlerini ödeyecektir.
 1. ………………….. yurt içi ve dışı standartlara uygun, müşteri memnuniyetini sağlayacak kalitede üretimi için sistem oluşturacak, gerekli yurtiçi ve dışı tedarikçilerle çalışacak, ………………… üretecek, gerekli tüm testleri yapacak ve satış sonrası bakım, onarım hizmetlerini verecek ve bunlarla ilgili tüm giderleri kendisi karşılayacaktır.
 2. ……………………. malzeme, anma ölçü ve anma basıncı değişiklikleri ile ilgili geliştirme gerektiğinde; gerekli kalıp, donanım, test cihazı, vb. yatırımları yapacaktır.
 3. ……………….. satışı için gerekli pazarlama (Tanıtım seminerleri, tasarımcı ziyaretleri yapmak. Ürün broşürleri, teknik föyler, bilgisayar sunumları, vb. hazırlamak, vd.) faaliyetlerini yürütecektir.
 • LİSANS ALAN, PATENT SAHİBİ’nin; Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE-TPMK), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) nezdinde yapılmış patent başvurularının ülke kapsamı dışında kalan ülkeler için genişletme gereksinimi duyarsa, patent kapsamı genişletme masraf ve ücretlerini karşılayacaktır.
 • Belirlenmiş fikri hak bedellerini, belirlenmiş süre içinde PATENT SAHİBİ’ne nakden ödeyecektir.
 1. PATENT SAHİBİ tarafından talep edildiğinde, dönem içinde kesilmiş faturaları, ………………. dışındaki ürün faturalarında ürün adı ve kodu dışında istediği bilgileri gizleyerek, incelemeye açık tutacaktır.
 2. PATENT SAHİBİ, LİSANS ALAN’ın bayisi olma ve LİSANS ALAN’ın diğer müşteri veya bayilerine uyguladığı en avantajlı fiyatlardan sözleşme konusu ürünleri toptan ya da perakende alım hakkına sahip olacaktır.

4.       ASGARİ ÜRETİM ADEDİ – SATIŞ – CİRO

Yıl Üretim Adedi Satış Adedi Ciro
2018 xxxx adet xxxx adet xxx.xxx TL
2019 xxxx adet xxxx adet xxx.xxx TL
2020 xxxx adet xxxx adet xxx.xxx TL
2021 xxxx adet xxxx adet xxx.xxx TL
2022 xxxx adet xxxx adet xxx.xxx TL
2023 xxxx adet xxxx adet xxx.xxx TL
       

Yukarıda gösterilen asgari ciroların takvim yılı içinde sağlanamaması halinde aşağıdaki şekilde çözümleme yapılacak, ya da sözleşme fesh edilecektir.

5.       SÖZLEŞMENİN FESHİ veya DİĞER ÇÖZÜM YOLLARI

Asgari üretim adedi – satış – ciro başlığı altında gösterilen şartların sağlanamaması halinde sözleşmenin feshi yoluna gitmek yerine sözleşmenin ayakta tutulması için çaba sarf edilmesi esastır. Ancak taraflar sözleşmenin fesihi karşılıklı olarak belirleyebilirler.

Asgari üretim – satış – ciro durumunun ortaya çıkması halinde PATENT SAHİBİ, LİSANS ALAN’ın İnhisari Tek üretici-satıcı hakkını içeren sözleşmesinin niteliğini değiştirerek başka bir firma ile sözleşme yapabilecektir. Aynı şekilde sözleşmeyi fesh ederek başka bir firma ile Tek Üretici – Satıcı sözleşmesi de yapabilir.

Sadece, yıllık net satış hedefinin tutturulamaması durumunda fesih söz konusu olduğunda, tazminat talep edilmeyecektir.

6.       FİKRİ MÜLKİYET BEDEL HESABI VE ÖDEME

Her yıl için; 1 Ocak – 31 Mart, 1 Nisan – 30 Haziran, 1 Temmuz – 30 Eylül ve 1 Ekim – 31 Aralık arasındaki, 3’er aylık dönemler için dönem içinde satılmış filtre faturalarının, KDV hariç toplam tutarının % 20’si hesaplanacak, PATENT SAHİBİ bu tutar için fatura kesecek ve KDV eklenecek olan fatura tutarı, dönem sonunu takip eden 3 ay içinde PATENT SAHİBİ hesabına yatırılacaktır.

7.       SÜRE ve FESİH

Bu sözleşmenin süresi 6 yıldır. Ancak, taraflardan biri “TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” başlığı altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde, diğer tarafın sözleşmeyi feshetme ve tazminat isteme hakkı doğacaktır. Sözleşmeye aykırı hareket eden taraf, diğer tarafa 250.000 USD tazminat ödeyecektir.

Sözleşme bir şekilde feshedilirse ya da sona ererse, LİSANS ALAN, hiçbir şekilde ……………., geliştirilmiş halinin veya benzerinin üretim ve satışını yapmayacaktır. LİSANS ALAN’a yazılı izin verilmediği müddetçe bu madde geçerliliğini koruyacaktır. Aksi takdirde 250.000 USD tazminat artı (+) sözleşme ile belirlenmiş şekilde cirodan pay alacaktır.

Süre bitiminde taraflar yazılı olarak mutabakatlarını bildirdikleri takdirde, sözleşme ikişer yıl süre ile devam edecektir. Sözleşme süre sonunda veya herhangi bir şekilde son bulursa; LİSANS ALAN, filtre üretim ve satışına son verecektir. LİSANS ALAN’ın sözleşmenin sona erdiği veya fesh edildiği sırada elinde kalan ürünler üretim maliyeti üzerinden PATENT SAHİBİ’ne devredilecektir.

8.       ÜRETİM SÜRECİNDEKİ BİLGİ BİRİKİMİ VE GELİŞTİRMELER

8.1.    Üretim Sürecindeki Bilgi Birikimi

Sözleşme süresi boyunca üretim sürecinin tamamında üretim ve tasarım geliştirme faaliyetleri PATENT SAHİBİ ile LİSANS ALAN tarafından birlikte yürütülecektir. Bu süreçte elde edilen bilgi birikimi üzerinde PATENT SAHİBİ’nin hakkı esas olup LİSANS ALAN da bu hakları sözleşme boyunca kullanacaktır. Bu haklar sözleşmenin sona ermesi ile birlikte sadece PATENT SAHİBİ’ne ait kalacaktır. LİSANS ALAN’ın bu haklar üzerinde her hangi bir talepte bulunmayacağı taraflarca kararlaştırılmıştır.

Üretim sürecinde çalışacak tüm teknik personel ile gizlilik anlaşması yapılacak ve Üretim Sürecindeki Bilgi Birikimi’nin tarafların dışına çıkmasının engellenmesi sağlanacaktır. Engellenememesi halinde doğacak zararlardan LİSANS ALAN sorumlu olacak ve zararı tazmin edecektir.

8.2.    Üretim Sürecindeki Geliştirmeler

Sözleşme konusu ürünün üretilmesi ve satışı sırasında üründe PATENT SAHİBİ veya LİSANS ALAN tarafından yapılacak geliştirmelere ilişkin tüm fikri haklar PATENT SAHİBİ’ne ait olacaktır. Bu geliştirmeler dolayısıyla, PATENT SAHİBİ’nin ayrıca bedel talep etme hakkı her zaman vardır.

Sözleşme konusu ürünün üretilmesi sırasında ortaya çıkacak geliştirmelerin projede çalışan teknik personele ait olmayacağı, ait olacağına ilişkin iddiaların kabul edilmeyeceği, bu personel ile yapılacak sözleşmelere eklenmesi sorumluluğu LİSANS ALAN’ın sorumluluğu altındadır. Bu personelin bu konudan dolayı taleplerinin olması halinde, talepleri karşılama yükümlüsü LİSANS ALAN olacaktır.

8.3.    Gizlilik Koşulları

İşbu sözleşme ile PATENT SAHİBİ tarafından LİSANS ALAN’a verilen tüm bilgi birikimi, çizimler, eskizler ve bilcümle bilgiler gizlidir. Bu bilgilerin LİSANS ALAN çalışanlarına teslimi sırasında gizlilik sözleşmelerini yapmak ve tazminat sorumluluğunu çalışanlara yüklemek LİSANS ALAN’ın sorumluluğundadır.

8.4.    Sözleşmenin Yeniden Gözden Geçirilmesi

Taraflar, sözleşme süresi içinde, sözleşmeyi yeniden gözden geçirip, karşılıklı olarak anlaşıp, yazılı hale getirerek, düzeltme yapabilirler.

Bir cevap bırakın