MAKİNE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

(Aylık ve Belirli Süreli)

 1. TARAFLAR

KİRAYA VEREN: ……………………………….. bu sözleşmede KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

Adresi             :

Tel                   :

Cep                 :

KİRACI             : …………………………………..bu sözleşmede KİRACI olarak anılacaktır.

Adresi             :

Tel                   : 0312

Faks                 : 0312

Cep                 : 0 (5     ) …………………..

 1. İLETİŞİM VE TEBLİGAT

İşbu sözleşmede tarafların vermiş oldukları adresler resmi tebligat adresleri olup bu adreslere gönderilecek tebligatlar taraflara ulaşmasa dahi taraflar açısından bağlayıcıdır. Bu nedenle taraflardan herhangi biri adresinde meydana gelecek değişikliği diğer tarafa derhal bildirmek mecburiyetindedir.

İletişim için bu sözleşmede gösterilmiş olan cep telefonlarına gönderilecek SMS’ler de kullanılabilecektir. Bu nedenle KİRACININ sözleşmeye yazdırdığı cep telefonu sürekli olarak açık tutulacak ve bu cep telefonuna KİRAYA VERENİN cep telefonundan gönderilecek SMS’ler resmi tebligat olarak kabul edilecektir. Cep telefonuna gönderilecek SMS ler resmi tebligat yerine geçeceği taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Mülkiyeti KİRAYA VEREN’e ait olan ve KİRACI’ya teslim ettiği CARMİX 3.5 TT model beton santralinin kira verilmesidir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşmenin süresi ………….. aydır. Bu sürenin başlangıç tarihi …./……/2012 bitiş tarihi .…/…./2012 dir. Süre, bitiminde en az 10 gün (on) önce yukarıda belirtilmiş olan adrese yazılı olarak ihbar edilmek kaydıyla KİRACI’nın yazılı talebi ve KİRAYA VEREN’in mutabakatı ile sözleşme süresi uzatılabilir. Mutabakata varılamadığı takdirde; KİRACI söz konusu makineyi kira süresi bitiminde sözleşmede belirlenmiş şartlara uygun biçimde iade etmek zorundadır.

 1. SÖZLEŞMENİN BEDELİ ve ÖDENME ŞEKLİ

İşbu kira sözleşmesinin bedeli aylık net ……………………… TL + KDV dir.

Kira bedelleri her ay işlemeden ve peşinen KİRAYA VEREN’e ait aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödenir.

KİRACI, ilk ayın ödemesini sevk tarihinde peşin, diğer aylar için aylık faturayı takiben KİRAYA VEREN hesabına havale edecektir.

…………….. Bankası

Şubesi :

Şube Kodu :

TL Hesap No :

TL IBAN No :

 1. MAKİNANIN TAŞINMASI VE KULLANILMASI
  • KİRACI’ya MAKİNA İstanbul’dan sevk edilecektir. Buradan alınması, çalışacağı yer olan ……………….’daki Şantiyesi ’ne götürülmesi için gerekli masraflar KİRACI tarafından karşılanır.
  • 3 ay ve üzeri kiralamalar da makinenin dönüş nakliyesi KİRAYA VEREN tarafından karşılanır.
  • Makinenin akaryakıt masrafı ve temizlik bakımı için gerekli su temini KİRACI ’ya aittir.
  • Makinenin kullanıcı operatörü KİRAYA VEREN tarafından sağlanacaktır. Operatörün maaş ve sigortası KİRAYA VEREN tarafından karşılanır. Konaklama ve iaşe KİRACI’YA aittir.
  • Makinenin kullanımı için KİRACI tarafından temin edilecek olan akaryakıt, uluslararası normlara uygun motorin (mazot) olacaktır. Şayet kaçak yakıt ve / veya yağ vs. akaryakıt kullanımından dolayı, motor yakıt sisteminde bir arıza meydana gelirse, söz konusu arızanın tamir masrafı ve arızanın tamiri için gerekli malzeme, işçilik, ulaşım, nakliye, yükleme indirme, otel, iaşe ve sair masraflar ile onarım süresince, makinenin günlük kira bedeli KİRACI tarafından KİRAYA VERENE ödenecektir.
  • Makine her ay 3 gün bakıma alınacak olup bakımda geçecek bu 3 günlük süre kira süresine dahil olup bu 3 güne ilişkin kiranın ödenmemesi söz konusu değildir.
  • Kiracı makineyi sağlam ve çalışır vaziyette teslim almış olup kira bitiminde kiralayanın istemiş olduğu yere nakliye, sigorta ve tahliye için gerekli her türlü masrafları kiracıya ait olarak teslim edecektir.
  • Makinenin tesliminden sonra herhangi bir parçasında hasar, yıpranma ve ziyan hallerinde kiracının sorumlulukları maddesi uygulanacaktır.
  • Makinenin hasar onarım ve bakım masrafları kiracıya aittir. Önemli onarımlarda tamirata müteakip makinenin nefasetini kaybettirecek hasar yıpranmalarda kiracı durumu kiralayana bildirir. Kiralayan istediği takdirde kiracı makineyi kiralayana derhal iade eder. Bu takdirde tüm zarar ve ziyan KİRACI’dan alınır. KİRAYA VEREN isterse makineyi masrafı KİRACI’ya ait olmak üzere KİRACI’ya tamir ettirebilir. Bu durumda çıkan eski parçalar KİRAYA VERENE bedelsiz olarak iade edilir. Tamirata müteakip KİRACI’nın temsilcisinin de iştirakiyle tanzim olunacak rapora istinaden nefaset farkı KİRACI’dan alır. Tamir ve nakliye süresince geçen sürelerde KİRACI kira bedelini KİRAYA VEREN’e ödeyecektir.
  • Tamiratı mümkün olmayan bir hasar ve yıpranma vuku bulduğu takdirde mahallinde yapılacak tespiti müteakip kiracı, makineyi bilumum masrafları (nakliye, tahmil-tamirat vs dahil) KİRACI ödeyecektir.
  • Makinenin son muhik bedeli, KİRACI’dan tahsil edilir. Yukarıda belirtilen hususlara kiracı hiçbir surette itiraz edemez ve kiralayana bu hususlara ilişkin talepleri için bir hükmün istihsaline gerek yoktur.
 2. KİRACININ SORUMLULUKLARI
  • KİRACI kendisine kiralanan makine usulü dairesinde kullanmayı, bakım ve muhafazasına itina göstermeyi, gerekli bilcümle tedbirleri almayı, KİRAYA VEREN’in yazılı müsaadesi olmadan herhangi bir tadilatta bulunmamayı taahhüt eder.
  • KİRACI kendisine kiralanan makineyi, çalışma yeri olan ……………’daki Şantiyesi sınırları dışında başka bir yerde çalıştırmamayı taahhüt eder.
  • KİRACI, makineyi ücretli veya ücretsiz başka bir şahsa kiraya veremez üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına müsaade edemez. Kendi borcundan dolayı makinelere üzerinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati hacze tevessül edildiği takdirde, bunların kendisine ait olmayıp, …………….’e ait olduğunu söylemeye ve bunu usulen tutulan zabıtlara derc ettirmeye ve gerekli mercilere ve KİRAYA VEREN’ keyfiyeti zamanında haber vermeye, rehin mevzuu yapılmasına mani tedbirleri almaya mecburdur.
  • Makine KİRACI’ya teslim edildiği andan itibaren KİRACI’nın mesuliyeti altındadır. Teslim mahallerinde veya sevk esnasında veya KİRACI’nın iş yerinde iş emniyeti nizamnamesi hükümlerine muhalif harekette vukuu gelebilecek iş kazasından doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden KİRACI mesuldür.
  • KİRACI kira süresi bitimini müteakip10 gün (on) içinde makinayı teslim etmemiş olursa, ceza olarak makine bedeli olan ……………………… TL ’yi (……………… Türk Lirası) KİRAYA VEREN’e öder.
 3. MAKİNANIN SİGORTALANMASI

Kiracı makineyi teslim alırken tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kiralayan adına kiralayanın istediği sigorta firmasına tam kasko (kırılma sigortası dâhil) ve montaj-demontaj sigortası ile kırılma sigortalarını yaptırmayı kabul eder. Poliçe masrafları kiracı tarafından ödenecektir. Herhangi bir hasar durumunda sigorta acentesi ve kiralayanı tarafından ödenecek olan hasar, tazminat (sigorta bedeli) kiralayana ait olacaktır. Şayet alınan sigorta bedeli zararı tamamen giderecek seviyede olmaz ise farkı kiracı kiralayan ödeyecektir. Poliçeler kiralayana hemen yollanacaktır. Kiracı işlerini hızlı yürütmek maksadı ile makinenin hasarını kısmen veya tamamen giderilmiş olsa bile bu yaptığı masraflar için hiçbir yerden talepte bulunmayacaktır.

 1. TEMİNAT

Sözleşmenin imzalanması akabinde yapılacak imalatlar dolayısıyla yapılacak hak ediş ödemelerinde %10 oranında teminat kesintisi yapılacaktır. Teminat kesintileri geçici kabulün yapılması akabinde 10 gün sonra ödeme yapılacaktır.

 1. CEZAİ ŞART

Sözleşmede belirlenen sözleşme bitiş tarihinde eğer sözleşmeyi uzatmak yönünde bir mutabakat sağlanamamışsa teslim süresine uyulmaması halinde günlük ……………… TL cezai şart belirlenmiştir. Cezai şart tutarları makinenin teslim edilmesi beklenmeksizin tahsili için başvurulabilecektir. Gecikme halinde 60 günlük cezai şartın tahsili için derhal hukuki işlem başlatılabilir. İşlemin başlatılmasından sonra ancak 60 gün dolmadan teslimin gerçekleşmesi halinde fazla talep toplam 60 günlük talepten tenzil edilir.

Gecikmeli olarak yapılmış teslimlerin teslim tutanaklarının imzalanmış olması bu cezai şarttan vazgeçildiği anlamına gelmez. Cezai şart için bu hakkın saklı tutulması gerekmez. Cezai şart tutarları KİRAYA VEREN tarafından her zaman istenebilir.

 1. GECİKME TAZMİNATI

İş bu sözleşmede belirlenen tarihte makinenin teslim edilmemesinden, eksik veya kusurlu biçimde teslim edilmesinden ya da teslim edilmesine rağmen geç teslim dolayısıyla doğacak tüm maddi zararlar gecikme tazminatı olarak KİRACI’dan talep edilebilir.

 1. GÜN VE AY TABİRLERİNİN AÇIKLANMASI

Kira bedellerinin hesabında gün tabiri çalışılsın, çalışılmasın, tatil günleri de dâhil olmak üzere 24 saatlik bir takvim günün ifade eder. Ay tabiri takvim ayını ifade eder. (30 gün değildir. 28 gün ya da 31 gün olabilir) Grev, lokavt işin tatili veya herhangi sebeple olursa olsun makinenin çalışmadığı iddiasıyla kira ödenmesinden kaçınılamaz.

 1. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

KİRACI KİRAYA VEREN’in rızası ve yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşmenin imzasından sonra KİRACI sözleşmeden vazgeçerse KİRAYA VEREN protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeden dolayı alacağı ….. 1 aylık kirayı tahsil etme hakkını sahip olur.

 1. TEMİNAT

KİRACI kiralamakta olduğu makine için ……………………. TL ’lik teminat senedi/çeki tanzim ederek KİRAYA VEREN’e teslim edecektir.

Bu teminatın bozulması KİRACI’nın muvafakatine bağlı değildir. Bu nedenle işbu sözleşmeden kaynaklan herhangi bir zararın doğumundan itibaren zararın KİRAYA VEREN tarafından tespit edilmesi veya gecikmenin yaşanmasından itibaren 3 gün içinde teminat senedi/çeki derhal nakde çevrilmek üzere işleme konulabilir. Bu konuda KİRACI teminat senedinin/çekinin tahsili için başlatılmış olan hukuki işleme icra hukuk mahkemelerinde itiraz etmek hakkından gayrikabili rücu feragat etmiştir.

 1. SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşmenin varlığı, geçerliliği, ifa edilmesi, ihlal edilmesi veya feshedilmesi ile ilgili işbu sözleşmeden veya tadillerinden veya eklerinden kaynaklanan tüm ihtilaflar veya taleplerde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin eki tarafların imza sirküleridir.

Sözleşme tek suret olarak düzenlenmiş olup sözleşmeden doğan damga vergisi KİRACI tarafından karşılanacak ve makbuzu KİRAYA VEREN’e teslim edilecektir.

 

KİRAYA VEREN                                 …/…./2012                                          KİRACI

 

 

Bir cevap bırakın